الرئيسية / إعلانات / הזמנה להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים

הזמנה להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים

 1. כללי
  • בהתאם להוראות סעיף 8 לתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות, תשי”א-1950 והנחיות חוזר מנכ”ל 8/2016 – נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים אן יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן – נוהל יועצים) מבקשת המועצה המקומית בוקעאתא (להלן – המועצה) לעדכן את מאגר היועצים לקבלת שירותים שונים ומזמינה בזאת יועצים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים של המועצה ( להלן – “מאגר היועצים” או “המאגר”), לצורך מכרזי זוטא ומקרים בהם המועצה רשאית, ע”פ דין, להתקשר לביצוע עבודות בהליכי קבלת הצעות מחיר. שתפרסם המועצה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצה.

יובהר כי המועצה עורכת מאגר זה גם עבור הגופים הנלווים למועצה –עמותות, אגודות, חברות כלכליות ובתי ספר בניהול עצמי שבתחום שיפוט המועצה (להלן – הגופים העירוניים). הגופים העירוניים יהיו רשאים גם הם לפנות ליועצים הרשומים במאגר לצורך הליכי קבלת הצעות מחיר.

 • יועצים העומדים בדרישות פניה זו מוזמנים להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים בהתייחס לשירותים הכלולים בטבלה המצורפת לבקשה להיכלל במאגר היועצים (להלן – “השירותים“).
 • הזמנה זו להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות.
 • מבקש רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר בתחום אחד או יותר מהתחומים המפורטים בבקשה.

יש לעמוד בדרישות הסף ביחס לכל אחד מהתחומים לגביהם מבקש המבקש להיכלל במאגר.

 • אין בהקמת המאגר התחייבות כלשהי של המועצה לפנות לרשומים במאגר, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן לביצוע עבודה כלשהי ו/או קבלת שירות כלשהו.
 • המועצה שומרת על זכותה לערוך כל בדיקה נדרשת כראות עיניה אודות המבקשים להיכלל במאגר היועצים, לרבות ביחס לעברם וניסיונם. כמו כן תהיה רשאית המועצה לבקש מהמבקשים כל פרט/הסבר הנדרשים
 • מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לביצוע עבודות, ככל שיידרש מבקש לבצע עבודות עבור המועצה – הינו המצאת אישור על קיום ביטוחים על חשבונו של המבקש.
 • את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים והנספחים לו, ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: החל מיום 18.3.2020  . לחץ כאן להרדת טופס הבקשה
 1. תנאי סף להצטרפות למאגר היועצים

רשאים להיכלל במאגר היועצים רק יועצים העומדים בתנאים / דרישות המצטברות כמפורט להלן:

 • המבקש בעל אישור ו/או תעודה ו/או רישיון עסק ו/או רישיונות נוספים הנדרשים ע”פ דין ביחס לשירותים ביחס אליהם מבקש להיכלל במאגר היועצים.
 • המבקש בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך ה- 5 שנים האחרונות בביצוע עבודות בתחומי התמחותו ביחס לשירותים בהם הוא מבקש להיכלל במאגר היועצים וביצע את השירותים עבור לפחות שתי רשויות מקומיות / גופים ציבוריים / גופים גדולים בהיקף מחזור כספי / תקציב זהה להיקף הכספי של המועצה.
 • נגד המבקש לא תלויים ועומדים צו פירוק ו/ או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים והוא לא הוכרז כ”לקוח מוגבל” כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ”א – 1981.
 • המבקש הינו עוסק מורשה, וברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו- 1976, והתקנות לפיו ;
 • המבקש עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל”ו-1976.
 • המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה.
 • עלות המסמכים והרישום במאגרי היועצים/הספקים/הקבלנים, מותנה בתשלום סך של 500 ₪, שלא יוחזרו, לקופת המועצה הנמצאת במחלקת הגביה. העתק מהקבלה יש לצרף למסמכי הבקשה.

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה להוספת תנאים מוקדמים במסגרת הגשת הצעות למכרזים והליכי הצעות המחיר לגופן, בהתאם לאופי העבודה ונסיבות העניין.

 

 1. הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים
  • יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים יגישו, במשרדי המועצה, בקשה בכתב, שתפרט את תחומי עיסוקם, כתובת מעודכנת, מס’ טלפון ופרטים נוספים, על גבי ובהתאם לטופס המצורף לפניה זו.
  • הבקשה תוגש במשרדי המועצה בצירוף כל המסמכים הבאים:
   • תצלומי רישיונות נדרשים ע”פ דין בתחום העיסוק, כולל רישיון עסק, במידת הנדרש.
   •  נספח העדר זיקה החתום ע”י המציע ומאומת ע”י עו”ד.
   • מידע כללי על המבקש / פרופיל המבקש.
   • פירוט ניסיון המבקש בטופס הגשת הבקשה ביחס לעבודות לגביהן מבקש המבקש

להיכלל במאגר.

 

 • המלצות מרשויות מקומיות / גופים ציבוריים / גופים גדולים עבורם ביצע המבקש

עבודות בתחום בו מבקש המבקש להיכלל במאגר במהלך חמש השנים האחרונות.

 • ככל שהמבקש הינו יועץ בעל מומחיות, יצורף אשר להם נדרש חברות בלשכה

ו/או ארגון מאוגד לאותם בעלי מומחיות, יצורף אישור חברות בארגון ו/או הלשכה

לכל אחד מהעיסוקים הנדרשים להם אישור חברות כאמור.

 • אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהמשתתף מנהל פנקסי חשבונות

והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 • אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.
 • תעודה תקפה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה.
 • אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל”ו – 1971.
 • אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
 • תצהיר חתום ומאושר ע”י עו”ד בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצ”ב למסמך פניה זה.
 • תצהיר חתום ומאושר ע”י עו”ד לאימות הנתונים הרלבנטיים, בנוסח המצורף למסמך פניה זו.
 • הוגשה בקשה על ידי תאגיד – יצורפו לבקשה גם תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית דו”ח רשם החברות מעודכן ביחס לתאגיד.

 

 • הבקשה, בצירוף כל המסמכים המפורטים לעיל, תוגש אך ורק במעטפה סגורה וחתומה בחותמת נתקבל ע”י המועצה, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום ה, 31.12.2020 , בשעה 14:00 לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

אין לשלוח בקשות בדואר או בדוא”ל או בפקס או בכל דרך אחרת.

 1. בחינת הבקשות להיכלל במאגר היועצים

ועדת המכרזים של המועצה ו/או מי שיוסמך על ידה לכך, תבחן את הבקשות שהוגשו בפניה.

מציעים / בקשות שיעמדו בדרישות הסף וימצאו מתאימות ע”י ועדת המכרזים, ירשמו במאגר ותימסר להם הודעה על כך בכתב.

מבקש שוועדת המכרזים תמצא שאינו עומד בדרישות הסף ו/או שאינו מתאים, תימסר לו הודעה.

הבקשות יסווגו בהתאם לעבודות השונות ובהתאם למסמכים שיומצאו ע”י המבקשים.

 

 1. ניהול מאגר היועצים
  • הרישום במאגר היועצים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף עד סוף שנת 2018.
  • המועצה תהיה רשאית לפרסם את רשימת היועצים הכלולים במאגר הספקים והיועצים גם באתר האינטרנט של המועצה.
  • המועצה תעדכן אחת לשנה, את המאגר או בתדירות אחרת לפי הצורך.
  • אין ביצירת מאגר היועצים כדי למנוע מהמועצה לפעול בכל עת להרחבת המאגר ולצרף מעת לעת ליועצים חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום יועצים נוספים על פי צרכי המועצה.
  • הפניה ליועצים שייכללו ברשימות, בכל אחד מהתחומים הנדרשים, תעשה באופן שיעניק למועצה את מירב היתרונות וכן בשים לב למיקום הגיאוגרפי של עסקו של היועץ, בהיקף העבודה הנדרש, מספר פניות \ עבודות קודמות שבוצעו ע”י היועץ, עומס שהוטל על היועץ ובהתאם להוראות ונהלים שייקבעו ע”י ועדת המכרזים, מעת לעת.
  • בקשות שלא עומדות בתנאי הסף ו/או לא צורפו להן אישור / המלצות בדבר ניסיון קודם – לא יכללו ברשימה.
  • יועץ שיבקש להצטרף לרשימת היועצים, לאחר סיומם של ההליכים נשוא פניה זו, יהיה רשאי להפנות בקשה מתאימה לוועדת המכרזים של המועצה וזו תיתן החלטתה בנדון.
  • יועץ שיבקש להיגרע מרשימת הקבלנים, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר למועצה בכתב.
  • ועדת המכרזים תהיה רשאית למחוק יועץ מהמאגר, לאחר שתינתן לו הזדמנות לטעון בפניה את טענותיו.
  • המועצה תהיה רשאית לבקש, מעת לעת, עדכונים של הפרטים באשר ליועצים השונים הכלולים ברשימה וכן תהיה רשאית לדרוש עדכון כאמור לקראת ו/או בעת עריכתה של הזמנה להציע הצעות ו/או מכרז זוטא.
  • יועץ שייכלל ברשימת היועצים – מחויב למסור למועצה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס לתנאי הסף כמפורט לעיל, כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או רישום וזאת לא יאוחר מתוך 14 יום ממועד שנודע ליועץ על השינוי.
  • למען הסר ספק מובהר כי המועצה איננה מתחייבת למסור עבודות כלשהן, כן רשאית המועצה לפנות גם ליועצים שלא נכללים ברשימת היועצים, והיא תפעל ע”י שיקול דעתה הבלעדי.

 

 • מובהר בזאת כי לחלק מתחומי המאגר פורסמו או יפורסמו בעתיד מכרזי מסגרת פומביים לקבלת השירותים ולפיכך יתכן ולא יהיה צורך בשירותים אלו במסגרת המאגר. כמו כן המועצה חוזרת ומדגישה כי אין ברישום למאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מהיועצים הרשומים בהסכם כלשהו ו/או בהזמנת עבודה כלשהי.
 • אין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר היועצים על פיה כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויותיה של המועצה ו/או ועדת מכרזים עפ”י כל דין ו/או כדי לחייב את המועצה להתקשר באמצעות מאגר היועצים מעבר לקבוע בדין.

 

 1. הוראות כלליות
  • מבקש רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר בתחום או במספר תחומים מהמפורטים במסמך זה, תוך ציון התחום/התחומים רלוונטיים.
  • ניתן גם להגיש בקשה להירשם בתתי תחומים/תחומים נוספים, שהינו בעל רלוונטיות/משיק דומה לתחומים שנכללו במסמך זה.
  • יש לעמוד בדרישות הסף ביחס לכל אחד מהתחומים לגביהם מבקש להיכלל במאגר.
  • אין בהקמת המאגר התחייבות כלשהי של המועצה לפנות רק לרשומים במאגר, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן לביצוע עבודה כלשהי ו/או קבלת שירות כלשהו.
  • המועצה תהיה רשאית לערוך את ספר היועצים לפי שיקול דעתה תוך סיווג התחומים לקטגוריות בהתאם לממצאים או הנסיבות כפי שתהיינה לאחר קבלת כלל ההצעות בהליך זה ובהליך הפנייה ליועצים הרשומים.
  • מובהר בזאת מראש כי חלק מהתנאים לבחינת הצעות בהליכים בעתיד, המועצה (לרבות הגופים הנלווים כאמור) תהיה רשאית לדרוש בין השאר נתונים/ אישורים/ ערבויות/ אישורי ביטוח/ התחייבויות כפי שתמצא לנכון בהתאם לנסיבות העניין.
  • כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובהגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים יחולו על המבקש בלבד.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו בקשה במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה.
  • יובהר כי בטרם כל התקשרות עם יועץ חובה להצהיר בדבר אי ניגוד עניינים והיעדר זיקה לעובדי המועצה בהתאם לנוסח שיידרש על ידי המועצה באותה עת.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המבקשים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם, בהגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים רואים את המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור. מבקש שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדחות את בקשתו להיכלל במאגר.
  • שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוגע להזמנה זו יש לפנות בכתב בלבד עד ליום 25.3.2020 למזכירות המועצה בדוא”ל info@bukata.net  או בפקס מס’ 04-6982060 יש לוודא קבלה בטלפון מס’ 04-6981478 .

לחץ כאן להרדת טופס הבקשה

 

בכבוד רב,

עבאס אבו עואד

ראש המועצה המקומית בוקעאתא

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *