الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס’ 8/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס’ 8/2018

בבניין המועצה התקיימה ישיבה למליאת המועצה וזאת ביום שני  17.07.2018

שעה : 10:30

 

בישיבה נוכחים :

 • מר יהודה כהן , ראש המועצה
 • מר משה פריינטה , חבר המועצה
 • מר רן טביקמן, חבר המועצה
 • מר יוסי חדד , חבר המועצה

משתתפים :

 • מר אליאס בכית , מנכ”ל המועצה
 • מר זיאד חבוס , גזבר המועצה
 • מר עאטף פרחאת , מהנדס המועצה
 • מר חכמאת אבו שאהין , מנהל מחלקת החינוך
 • מר חוסאם פרחאת , קב”ט המועצה
 • עו”ד דל אשר , יועץ משפטי

 

על סדר הישיבה:

 1. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 07/2018
 2. אישור משק החשמל
 3. אישור מינוי נציג ציבור בועדה המרחבית לתכנון ובניה
 4. הקמת מתנ”ס בבוקעאתא
 5. השתתפות החברה למתנסים בתקציב הכשרה מקצועית והשתלמויות
 6. שמורת טבע יער מסעדה ויער אודם
 7. אישור תב”ר תכנון שכונה חדשה ותכנון כביש 98
 8. אישור תב”ר פיתוח כבישים
 9. אישור תב”ר חוקי עזר
 10. הצגת דו”ח רבעוני 01/2018
 11. שונות

 

הישיבה נפתחה ע”י ראש המועצה בברכה לנוכחים והחלו לדון בסד הדין של הישיבה

 

 1. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 07/2018

            לתקן סעיף 6 : ” לחיבור “

           

            יוסי חדד : אני לא הייתי בישיבה הקודמת לכן אני לא יכול לאשר את הפרוטוקול.

           

            בעד : יהודה כהן , משה פריינטה , רן טביקמן

            יוסי חדד נמנע כי לא השתתף בישיבה הקודמת.

 

 1. המהנדס סלימאן וישאחי בנושא משק החשמל

           

            סלימאן וישאחי : בעל חברת תכנון חשמל בעכו , 25 אנשים ,17 מתכננים , 10 מהנדסים ואנשי             צוות , בעבר טיפלנו בבוקעאתא , מסעדה, עין קניא , בין לקוחות המשרד : רשות שרות             התעופה ומשרדי ממשלה אחרים.

           

            רשות החשמל בכפרים  ברמת הגולן נוצר כי חברת החשמל לא הייתה יכולה לטפל בנושא             החשמל כי אסור לה היה לטפל ברשת שלא הייתה בשטח ריבוני של מדינת ישראל. היום             חברת החשמל מסכימה בתנאי שהם בודקים אם המונים נמצאים מחוץ לבית והארכה תקינה             רק אז מסכימים לחבר את הבית.

           

            חלק מהבתים עולה 2,000 ₪ וחלק יכול לעלות כי 10,000 ₪ לבית . לכן הוחלט להשאיר המצב             שאנשים מחוברים באמצעות רשת מקומית.

           

            בבג”ץ אבו סאלח נדרש להסדיר את נושא החשמל.

           

            רשות החשמל הודיעה שיכולה לתת אישור מחלק הסטורי לחלוקת חשמל.

           

            יהודה קורא מתוך מכתב של רשות החשמל בעניין מחלק הסטורי … הכל באישור שר הפנים ,             לרשות אין רשיון מחלק היסטורי , הסוגיה היום מי לוקח את האחריות.

           

            סלימאן : הבעיה העיקרית היא בעיית הבונים .

           

            המצב הקיים יש פחת בין רכישה לבין חיוב בכמות החשמל כ 30% עד 35% בחשמל.

            המונה החכם אפשר לשלוט בו מרחוק, אפשר לתכנן אותו בשיטת תשלום מראש , אפשר             להגיע לשעור 96% גבייה בחשמל , צריך לחשוב איך עוברים למערכת מניה שניתן לשלב אותה             בעתיד לחברת החשמל.

           

            המועצה צריכה מנגנון לתחזוקה ושיפור הרשת.

           

            אנחנו נעשה מיפוי רשת , מספור עמודים , בחינת ליקויים , הכנת מכרז תחזוקה רב שנתי.

            לגבי כל בית שמחברים מהיום חייבים אישור חשמלאי מוסמך.

           

            יוסי : מה מבטיח שמחר לא ימצא דרך לרמות את המועצה ולגנוב חשמל ?.

 

            וישאחי : הנחת ימוצא שרוב התושבים הם שרמטיביים חלק מהתושבים יש להם מונים             ישנים שמזייפים כדוגמא לידינו בעין קניה הנושא הזה טופל ועברו מזה גבייה ל 96% גביה.

 

            החלטה : כל החברים בעד לאשר תב”ר הלוואה על סך 4.5 מליון ₪ .

 

 1. אישור מינוי נציג ציבור מר מאג’ד חבוס בועדה המרחבית לתכנון ובניה

            מאג’ד חבוס מציג את קורות החיים שלו:

            הייתי חבר בועדת תכנון ובניה כ- 20 שנה בשנות השבעים ושנות השמונים.

            החלטה: כל החברים בעד אישור מר מאג’ד חבוס כנציג בועדת תכנון מרחבית.

 

 1. הקמת מתנ”ס בבוקעאתא

           

            יהודה כהן נותן סקירה של המהלכים שנעשו בתחום הקמת המתנ”ס , פרסום קול קורא לגיוס             נציגים מקצועיים של המועצה והציבור בדירקטוריון של מתנ”ס.

           

            עו”ד אשר דל : צירפנו תקנון , חוות דעת יועמ”ש , חו”ד מנכ”ל המועצה , חו”ד גזבר.

 

            אשר דל מציג את אופן בחירת נציגים של הציבור.

            מציע כי צריך לקצוב את התקופה שבה נציג ציבור יכול לשמש בתפקיד.

 

            יוסי : אני חושב שתקופה של 5 שנים היא תקופה ראויה.

 

            יהודה : אני חושב שכל חמש שנים יש קדנציה של מועצה, לכן צריך להיות 5 שנים.

 

            החלטה : להקים את המתנ”ס עמותה , ולהתקשר עם החברה למתנ”סים.

 

            החלטה : כל החברים מסכימים.

                            נציגי ציבור ונציגי המועצה אחרים יוצגו לחברים בישיבה טלפונית.

                            נבחרו חברי המועצה שיהיו נציגים : יוסי חדד , משה פריינטה.

 

            החלטה: אישור תקציב שנתי בגובה 400 אלף ₪ לשנת התקציב 2018 להקמה והפעלת                                          המתנ”ס , סכום זה יותאם השנה למועד תחילת פעילות המתנ”ס.

 

            סאפי מציג ומסביר את פעילות המתנ”ס , מסביר על

 

 1. השתתפות החברה למתנ”סים בתקציב , בהכשרה מקצועית והשתלמויות

 

            הצבעה להכנסת סעיף חדש לסדר היום :

            אישור וחתימהשל המליאה להיות מגיש של תוכנית המתאר 256-0433664.

            פניה טלפונית לרן בניימין לקבלת הסכמתו להוסיף סעיף חדש לדיון במליאה , רן מסכים             להוסיף את הסעיף וגם מסכים לתוכנו.

 

            החלטה : כל החברים מסכימים להוסיף סעיף זה כסעיף מס’ 3.2.

 

 1. שמורת טבע יער מסעדה ויער אודם

            עאטף מציג את התוכנית ומסביר איך התכנון החדש בתוכנית לא קיבלו את כל ההסתייגויות של בוקעאתא , רק חלק מההסתייגויות התקבלו .

 

            המועצה מחליטה :

            המועצה דנה בבקשת רטד ולאחר שמיעת עמדת מהנדס המועצה וחוות דעת מקצועית הוחלט             שלא להסכים לבקשת רטד להכריז על שמורת טבע מסעדה אודם בקווים הגובלים בשטח             השיפוט בוקעאתא .

 

 1. הצגת תב”ר תכנון שכונה חדשה ותכנון כביש 98 ע”ס 4 מליון ₪ מתקציב משרד השיכון

           

            יוסי : משרד השיכון לא מתקצב תכנון איזורי תעשייה.

 

            החלטה : אישור תב”ר תכנון שכונה חדשה על אדמות מדינה וכביש 98 ע”ס 4 מליון ₪                                         מתקציב משרד השיכון.

 

 1. תב”ר פיתוח כבישים ע”ס 2 מליון ₪

            מאשרים תב”ר דרכים חקלאיות 950,000 ₪ , תב”ר כביש 80 ליד מגרש כדורגל 1,050,000 ₪

            תקציב 279 אלף ₪ מתקציב פיתוח 2018 משרד הפנים , היתרה ע”ס 1,721 אלף ₪ מקרנות             הרשות.

 

 1. תב”ר לאישור חוקי עזר ע”ס 150 אלף ₪

            היועמ”ש נתן סקירה על תהליך אישור כי שני חוקי עזר.

           

            יוסי : צריך לבחור חוקים מתאימים לבוקעאתא.

 

            החלטה : מאושר פה אחד.

 

 1. הצגת דו”ח רבעוני ע”י אליאס

 

 1. שונות :

יהודה מציג את מכרזי כח אדם שיצאו וייצאו בעתיד.

המועצה מוכנה לבחירות ונקטה בכל מה שצריך כדי להכין את הרשות לבחירות.

הצגת נושא תפעול מע”ש בבוקעאתא.

ציונת אשר דל נדרש למנות ממונה על הנכסים, צריך לנהל פנקס רישום נכסים.

החלטה : למנות את מהנדס המועצה לשמש כמנהל נכסים במועצה.

 

הפרוטוקול ננעל בשעה 14:30

  

 

יהודה כהן

ראש המועצה

 

 

העתקים :

 • משרד הפנים
 • משרד מבקר המדינה
 • חברי המליאה

                    

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *