الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 / פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס’ 5+6/2018

פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס’ 5+6/2018

בבניין המועצה התקיימה ישיבה ראשונית למליאת המועצה וזאת ביום רביעי  02.05.2018

שעה : 16:00

 

בישיבה נוכחים :

 • מר יהודה כהן , ראש המועצה
 • מר יוסי חדד , חבר המועצה
 • מר משה פריינטה , חבר המועצה
 • מר רומן טביקמן , חבר המועצה
 • מר רן בנימין , חבר המועצה

משתתפים :

 • מר אליאס בכית , יועץ פיננסי
 • מר זיאד חבוס , גזבר המועצה
 • מר עאטף פרחאת , מהנדס המועצה
 • מר חכמאת אבו שאהין , מנהל מחלקת החינוך
 • מר חוסאם פרחאת , קב”ט המועצה
 • מר חסון אחמד , רשם פרוטוקול
 • עו”ד צל אשר , יועץ משפטי

 

על סדר הישיבה :

 1. אישור ישיבה קודמת
 2. הזמנה לשימוע למזכיר המועצה
 3. אישור הצעה כי פרוטוקול כתוב לא משקף הפרוטוקול
 4. דו”ח רבעוני 04/2017
 5. העברת קריית החינוך לניהול עצמי והקמת עמותה
 6. התקשרות עם החברה למתנ”סים

 

עו”ד שאדי אבו ראפע ביקש להשתתף בישיבה בכדי להבהיר כמה דברים מהישיבה הקודמת

 

הישיבה נפתחה ע”י ראש המועצה בברכה והסביר כי עו”ד שאדי אבו ראפע ביקש להעלות כמה דברים וזאת לפני אישור הישיבה הקודמת.

 

שאדי: אני לפני כניסתכם לתפקידים החדשים מוניתי כיועץ משפטי , בתאריך 28.03.2018 הופתעתי כי דנתם בישיבת המועצה בנושא יועץ משפטי , מה היה בעניין לא ידעתי ולא קיבלתי פרוטוקול כי עדיין לא אושר , אבל קיבלתי ממר אליאס כי הוחלט על ביטול המכרז , דבר זה לא בסמכות מליאת המועצה אלא בסמכות ועדת מכרזים ולמה הועלה במילאה ולא הוזמנתי ויש עתירה בעניין זה בבית משפט והעתירה עדיין תלויה לעומת שיש בה סעיף לבטל מכרז היועץ המשפטי , זה פוגע בחוק חופש העיסוק והפרנסה , לא קיבלתי כל על נושא זה וזה עניין שאני צריך לקבל תשובה , אני מבקש לקבל העתק מכל הפרוטוקולים כתוב ומודפס , אני הולך לדין אם יוחלט לבטל את משרתי וזכותי להגן על ההכנסה שלי אשר דבר זה מהווה פגיעה בזכויות שלי והיה ביני לבין מר יהודה הרבה יחוקי דעות וזה רשום בתביעה בבית משפט .

 

יועמ”ש : אם אתה יכול להתייחס לתיק שהוגש נגדך בתיק בניה ויש נגדך כתב אישום , מה אתה אומר על זה ?

 

שאדי : יש לי זיכוי בתיק זה , קיבלתי זיכוי , התיק הינו על שם ההורים שלי ויש לי זיכוי בזה , למה לא  העלית את זה בתגובה לבית המשפט ? אני לא מורשע ויש לי פסק דין בנושא זה.

 

יועמ”ש : זה מפורסם באינטרנט ויש כתב אישום , אפילו היה צו הבאה דרך המשטרה .

 

שאדי : הייתי עם אבא שהיה שוהה בשיקום ולא התייצבתי בשביל כך וזה לא פסק דין.

 

יועמ”ש : אתה יכול להסביר את זה למה היה נגדך צו הבאה , לא יכלת לאמור לבית המשפט שאבא שלך חולה והיו דוחים את המשפט.

 

שאדי : שאבא היה בין חיים למוות לא עשיתי כן וצו הבאה זה לא עבירה .

 

רומן : שאדי למה באת היום ?

 

שאדי : בדיון הקודם של המועצה היה נושא תפקידו של היועמ”ש וכי המכרז בוטל , אני יודע כי לא כך מבטלים מכרז , נמסר לי מאליאס , חוקי צריך לבוא ולהשמיע את הטענות שלי.

 

רומן : איך אפשר לקבל שירות אם עדיין עניין היועמ”ש תלוי בבית משפט ?

 

שאדי : ההליך מנע מלחתום את ההסכם ולא השירות.

 

רומן : אתה טוען בדבר שלא קיים עדיין מתקיים הליך משפטי ואין לחתום חוזה איתך או הסכם.

 

יועמ”ש : בבית משפט זה בין מספר 1 ומספר 2 והוא לא ידון בשום דבר אחר ולא יבטל את המכרז , זה עניין המועצה ולא בית המשפט והמועצה וראש המועצה היא מחליטה מסיבת שזה התקיים לפני כניסת המועצה החדשה בימים והמועצה החליטה להמשיך במכרז ולהתקשר עם יועמ”ש המועצה עדיין לא התקשרה עם אף אחד.

העמדה הייתה כי המכרז לא תקין , פורסם בשנת 2016 והתקיים לאחר שראש המועצה קיבל את מכתב תום הכהונה שלו , לכן המועצה מחליטה לבטל את המכרז והמשך הפעולה מסיבת שזה פגום והיא לא צריכה לבקש אישור לבטל דבר זה , לא צריך ועדת מכרזים אלא המועצה , אתה אישרת העלאת שכר ימים ולאחר מיויך לאחד מחברי ועדת המכרזים , לכן ועדת המכרזים לא מוסמכת לבטל את זה.

 

יועמ”ש : על שם מי הארנונה של הבית ?

 

גזבר : על שם של שאדי הבית רשום ואתה משלם.

 

שאדי : תבדוק את זה טוב , נניח שאני , אתה משנה את החלטת בית המשפט ? אני לא גר בבית ולא נכנס בבית , למה לא העלית את זה לבית המשפט ? אתה יכול להגיש את זה לבית המשפט .

 

יועמ”ש: כן

 

שאדי : שמעתם את תשובתי מאוחר , מקווה לכם הבטחה וכל תגובה שלי תהיה על פי החוק.

 

ראש המועצה : אתה תקבל צילום לפרוטוקול.

 

סעיף 1 :         אישור פרוטוקול קודם

 • מאושר פה אחד , יש לתקן בסעיף הנוכחים כי חסר נוכחים

 

סעיף 3 :         אישור הצעה כי פרוטוקול כתוב לא משקף הפרוטוקול הטויוטה

                        ישלח לחברים ולאחר מכן יודפס והוא יהיה מאושר לאישור בישיבה הבאה

 • מאושר פה אחד

 

סעיף 4:           הצגת דו”ח רבעוני 04/2017

אליאס : זה מתייחס לשנת 2017 דו”ח 4  עמ’ 2 ברוב זה מאוזן , זה עוד לא עבר ביקורת של משרד             הפנים , זה לידיעה ולהצגה , הנתונים התוצאתים הוצגו בהצעת התקציב של 2018 ללא שינוי ,             הוגש המאזן כמו שברבעון.

 

ראש המועצה : בישיבה הבאה נביא נושא חובות למועצה ואיך נגבה אותה

 

יוסי חדד : מבקש לבדוק עניין ההנחות אם נתקבלו על פי חוק ואיך נתקבלו ההנחות .

 

זיאד : אפשר להציג את כל הפרוטוקולים של ועדת ההנחות .

 

 • מאושר פה אחד

 

סעיפים 5+6 :

 

ראש המועצה: עניין החינוך אנו שקלנו שנעביר את בית הספר שנה הבאה לניהול עצמי .

            לחינוך הבלתי פורמלי בכדי להתקדם בחברה למתנ”סים צריכה המועצה להקים עמותה             רשותית והיא תתקשר עם החברה למתנ”סים , מתחייבת לסכום של כסף סדר גודל     ההשתתפות למתנ”ס היא בסדר גודל 400 אלף ₪ לשנה והעמותה תטפל גם במעון שנפתח    לגיל הרך וטיפול הבלתי פורמלי הוא היעד שלנו , לכן צריך להשלים את ההליכים להקים            מתנ”ס.

 

יוסי חדד : למה לא נבדוק אחרים ולא החברה למתנ”סים ?

 

אליאס : יש הסדר שבין החברה למתנ”סים ומשרד הפנים ואיך ההרכב של העמותה והשכר של             המנהל.

 

ראש המועצה : אופציה שהרשות תעשה את הכל , אופציה אחרת להקים חברה היא תטפל בהכל ,    מודל שלישי להתקשר עם גוף שהוא החברה למתנ”סים והיא מתקדמת ע”י הממשלה והמנהל       הוא עובד שלהם , למה ללכת לחברת מתנ”סים כמות הקולות קוראים מורכבת הם עושים הכל   כמות העסקות העובדים לכל הפעילות היא עושה.

            התפקיד של העמותה הוא פיקוח על המתנ”סים והיא מתקשרת עם החברה למתנ”סים.

 

אשי : שמגישים למשרד הפנים חייבים להגיש עמדת ראש המועצה והגזבר בכדי שמשרד הפנים             יאשר והעמותה התקציב שלה יהיה דרך המועצה שתקצב אותה , צריך להגיש למשרד הפנים             תוכנית וכמה עובדים יש בה.

 

יוסי : הליך הקמת עמותה לוקח הרבה זמן , אז לא נספיק להקים עמותה , לכן נמצא דרך אחרת             לטיפול.

ראש המועצה : יש שני דרכים לעשות בחינוך הבלתי פורמלי או נתן לחברה או להתחבר לחברה             למתנ”סים , הדבר האחרון הוא אתם מאשרים תקציב וצריך להיות הסכם כמה הקצבה , אם אתם לא תאשרו לא יהיה , לכן בסוף אתם מאשרים , לכן כדאי לאשר את ההתקשרות עם    החברה למתנ”סים מתייחסים אלינו כחברה מסודרת ומקצועית , האישור העקרוני להתקשר         הוא האישור שלכם להתקדם.

 

יוסי : אני נותן אישור אבל באו נראה מה עם העמותה

 

חכמת : יש לנו הזדמנות בלתי חוזרת ההזדמנות להתקשר עם החברה למתנ”סים , עניין העמותה             הבינערונית להתקשר עם המתנ”ס תחסוך לנו הרבה.

 • המועצה מאשרת הסכמה עיקרונית לסעיפים 5+6 כל התקשרות באבני הדרך בשני סעיפים אלה יוצגו למליאת המועצה.

 

סעיף 2 : הזמנה לשימוע למזכיר המועצה

 

יהודה : סעיף מס’ 2 – על סדר היום , כולם קראו את המכתב הזמנה לשימוע.

 

אדיב : כן קיבלתי

 

אדיב : אני רוצה להקליט את הישיבה

 

יהודה : בסדר גמור

 

אדיב : רוצה להודיע בפניכם כי העתק מהתשובות שלי נשלחו ליוסף שפירא, אני מבקש לא לרשום פרוטוקול אני אמסור לכם הכל כתוב , אני מציג בפניכם את התשובה שלי כולל כל המסמכים , אני מבקש לצרף את התשובה שלי כחלק מהתגובה , אני מקריא מה כתוב.

זו התשובה היחידה כדי שתחליטו , אני לא רוצה לתת עוד תשובות היום.

 

יוסי : תשיב לי לשמוע את התשובה שלך

 

אדיב : אני לא מוכן מצטער אבל תחזירו לי תשובה היום עדיף מוקדם.

 

יהודה : מהיום הראשון אדיב מגדיר עצמו כשומר הסף וכל מערכת השיקולים שלו לא עניינית , אני אני היית בפני דילמה , האם לדלג ולהמשיך בעבודה וכן עשיתי אבל הוא לא שיתף פעולה ,           לגבי מכרזים רק לפני שבועיים עשינו מכרז לעובדות במעון יום נרשמו 64 מועמדים , אני בכלל       לא השתתפתי בועדה , הייתה ועדה מקצועית ובחרה אנשים מוכשרים.

            האם רוצים שבוקעאתא תעלה לדרך יותר טובה ? האיש הזה לא רוצה לעבוד במינהל תקין ,   האם אפשר ללכת איתו לדרך יותר טובה . אני אומר שלא קל לקבל החלטה בקשר חפרנסה של       אדם

            זו היא החלטה קשה.

 

יוסי: אני יוצא מנקודת הנחה שכל דבר שיקדם את המערכת אני בעדו. לא יכול להתעלם מזה שהוא             שיתף את חברי המועצה במיילים שהוא שלח , יש נרשה שאבה כראש מועצה חייב להיות             במאה אחוז אחרי ההחלטה שלנו , אני עדיין לא שלם במאה אחוז אחרי ההחלטה.

            הבחור עשה עבודה והכין את החוברת הזאת ואסף את החומרים , אני מבקש כדי שנהיה             שלמים עם ההחלטה , אני ממליץ שהדברים יגיעו ליועמ”ש של משרד הפנים ושל מנהל             המחוז , אני מבקש שהנושאים ייבדקו ע”י אשר צל , אם הטענות שלו מוצדקות צריך להתייחס לזה , אחרי הבדיקה נקבל החלטה.

 

החלטה :

            עו”ד צל ואליאס יעברו על המסמכים של אדיב ויכינו מסמכי לבדיקה שלכל הטענות שהציג   אדיב ורק לאחר מכן שתוצג ההתייחסות אנחנו נשקול את הנושא ונקבל החלטה בנושא.

            כל החומרים שהוצגו הן ע”י ראש המועצה והן ע”י אדיב כולל התייחסות אשר ואליאס יובאו בפני היועמ”ש של משרד הפנים ומנהל המחוז.

            ההחלטה בעניין תתקבל בישיבה טלפונית שתתקיים במהלך השבוע הבא

 

ננעלה הישיבה בשעה 13:45

   

 

יהודה כהן

ראש המועצה

 

העתקים :

 • משרד הפנים
 • משרד מבקר המדינה
 • חברי המליאה

 

 

 

 

             

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *