الرئيسية / تربية ومدارس / מכרז פומבי מס’09/2017 למתן שירותי הפעלה של תכנית ניצנים

מכרז פומבי מס’09/2017 למתן שירותי הפעלה של תכנית ניצנים

מכרז פומבי מס’09/2017 למתן שירותי הפעלה של

תכנית ניצנים לגילאי 3 4בגנים ומוסדות חינוך

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן :


 • מועצה מקומית בוקעאתא (להלן: “הרשות”) מזמינה בזה קבלת הצעות מחיר למתן שירותי הפעלה של תוכנית ניצנים לגילאי 3 –4 בגנים בישוב בוקעאתא רמת הגולן.
 • את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש במשרדי הרשות בוקעאתא, בשעות 08:30-15:30, תמורת תשלום סך של 1000 ₪, (אלף), שלא יוחזרו בכל מקרה, לכל חוברת מכרז.
 • ישיבת הבהרה תתקיים במשרדי המועצה, ביום חמישי : 14/09/2017, בשעה  00 .  
 • ההשתתפות בישיבת ההבהרה הינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.                             
 • את חוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מספר 09 /2017 ,ועד לתאריך 21/09/2017,       בשעה 12:00 ,יש להפקיד בתיבת המכרזים, שבמשרדי הרשות.
 • על המשתתף לצרף ערבות בנקאית בסך : 20,000 ₪ (עשרים אלף)  בתוקף עד : 30/12/2017
 • תנאי ההשתתפות במכרז בהתאם לסעיף 2 כללי, במסמכי המכרז .
 • הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • לפרטים נוספים יש לפנות למנהלת מחלקת החינוך ברשות בטלפון: 04-6981478 , נייד : 0545602044

 

בכבוד רב,

אוסאמה פאיז זהוה

ראש המועצה

 

 

 

מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית ניצנים לגילאי 3 4 בגנים ומוסדות חינוך

מכרז מס’ 09/2017

 

 

תכולה

 

 1. התנאים כלליים של המכרז –כללי נספח א

 

 

 1. נוסח כתב ערבות – נספח ב

 

 

 1. הצהרות המשתתף במכרז נספח ג

 

 1. פירוט ניסיון – נספח ד

 

 

 1. אישור על קיום בטוחים – נספח ה

 

 

 1. חוזה התקשורת ונספחיו –נספח ו

 

 1. קריטריונים ותנאים של משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, תוכניות משלמות למידה (קול קורה) נספח ז

 

 1. הצעת המשתתף במכרז – נספח ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א

 

 

 

מכרז למתן שירותי הפעלה תכנית ניצנים גילאי 3 4 בגנים ומוסדות חינוך

 תנאים כלליים

 

 1. כללי

 

 • מועצה מקומית בוקעאתא, מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי הפעלה של תוכנית ניצנים במוסדות החינוך ברשות המקומית, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • משרד החינוך ומשרד האוצר הגיעו להחלטה לתת מענה חינוכי לתלמידים הלומדים בחינוך רשמי במסגרת תכנית שתתקיים בצהרי היום של שנת הלימודים, החל משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00 אשר מכונה ניצנים.
 • התוכנית תופעל בימים א, החל 9.2017 עד ליום 28.6.2018, לגילאי: 3 עד 4.
 • התוכנית תכלול פעילויות חינוכיות ותכני העשרה במסגרת המוסד החינוכי, בהתאם לסטנדרט שייקבע על ידי משרד החינוך.
 • הפעילות בנויה מסל פעילות הכולל תקציב שעות הדרכה וריכוז, תקציב פעילות העשרה (הזנה ע”י מפעילי משרד החינוך) ותתבסס על חוגים מתוך קטלוג התוכניות של משרד החינוך, כפי שיעודכן מעת לעת.
 • הפעילות תותאם לשכבות הגיל השונות על פי תכנית הפעילות שתוגדר על ידי וועדת ההיגוי של הרשות המקומית. כל תכנית תאושר על ידי צוות ההיגוי של הרשות המקומית.
 • תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ”ב על נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 1. תנאים להשתתפות במכרז

 

 • רשאי להגיש הצעה למתן שירותים עבור מסגרות חינוך הממלכתי, משתתף העומד בתנאים המפורטים להלן:
  • היקף הכנסות בשנים 2015,2014 ו- 2016 (במצטבר), של 500,000 ₪ לפחות לכל שנה.

על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ותיאור של ניסיונו כנדרש בסעיף זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז וכן אישור רו”ח, מקור, בדבר הקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 • על המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלת מסגרות חינוך ממלכתי בהיקף של 200ילדים

         ויותר לכל  שנה, (רצוי לצרף המלצות).

 

 • על המשתתף לצרף להצעתו תעודה או אישור תקף על שמו על עמידתו בתנאי זה וכן פירוט ותיאור של ניסיונו כנדרש בתנאי זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, בסכום 20,000₪ (עשרים אלף שקלים חדשים) שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת הרשות בתוקף עד ליום 30/12/2017 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו,
 • הרשות תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותינו על פי תנאי מכרז זה. נוסח הערבות הוא בנוסח המצ”ב למסמכי המכרז.
 • הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הניסיון והערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

 

 1. עיקרי ההתקשרות

 

 • הזוכה במכרז יידרש לספק שירותי הפעלה של תכניות ניצנים בגנים רשמיים (להלן: “מוסדות החינוך”), מה אוקטובר 2017 עד  יוני 2018  בימים א’-ה’ משעה 14:00 – 16:00, הכוללים הפעלה של תוכנית פדגוגית שמטרתה לתת מענה חינוכי לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן:”השירותים“).
 • פעילות של סל השירותים תתבסס על הסלים המתוקצבים המוגדרים בהצעת המשתתף כאשר התשלום למפעיל יהיה על פי הצעת הזוכה ובהתאם להנחה שנתן בהצעתו מהתקורה פר תלמיד שמתקבלת ממשרד החינוך.
 • התשלום יועבר למפעיל “גב לגב”. בהתאם לתנאי המכרז ,ובתוך 20 ימים מיום העברת התשלום ממשרד החינוך וזאת תוך חובת הוכחות ביצוע ע”י דוחות כמקובל.
 • התוכניות שיספקו לרשות המזמינה במסגרת השירותים, יהיו פעילויות כפי שיוגדרו על ידי משרד החינוך ובהתאם לדרישת הרשות המקומית.
 • במקרים בהם תדרוש הרשות המקומית תוספת לפעילות של משרד החינוך, יידרש הזוכה במכרז לספק שירותי הפעלה על פי תנאי המכרז הן לתקופה הנוספת והן לשכבות בין נוספות בבתי הספר היסודיים בהתאם לדרישת הרשות המקומית.
 • כל תוכנית תכלול פעילויות חינוכיות ותכני העשרה במסגרת המוסד החינוכי, לפי נושאים במסגרת שעות הפעילות.
 • כוח האדם הפדגוגי וכוח האדם המסייע שיופעל בביצוע השירותים יהיה מגויס על ידי הזוכה ו/או על ידי המועצה המקומית.
 • בכל המקרים הזוכה יהיה מעסיק של העובדים בתוכנית הוא יפקח וישלם להם את שכרם, באופן ישיר הכוללים, תשלומי הפנסיה, הוצאות נסיעה וכל תשלומים על פי דין,
 1. ההצעה

 

 • המכרז בשיטת הנחה שנותן המציע על התקורה לתלמיד שמקבלת המזמינה ממשרד החינוך.

 

ליד כל תיקון בהצעת המחיר על המשתתף לחתום בחתימה בחותמת.

 • התקורה המוצעת על ידי המשתתף הינה לתלמיד על פי תחשיב מסגרת של 15-30 בחינוך הרגיל של גני הילדים ,לפעילות בת 5 ימים בשבוע בין התאריכים אוקטובר 2017 עד  יוני 2018   בימים א’-ה’, בין השעות 14:00-16:00.
 • על המשתתף לקחת בחשבון בהצעתו את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את הפעולות הנדרשות ממנו על פי מסמכי המכרז וכן את המחויבויות הניהוליות תוספות שלו ( מנהל פרויקט, רכז יישובי, וכו’), מערכת דיווחים, עלויות מנהלה, ביטוח, וכו’.
 • מובהר בזאת כי השוואת ההצעות במכרז תעשה לפי גובה ההנחה שניתנה ע”י המציע.
 • תשומת לב המשתתפים מופנית לדרישות שבמסמכי המכרז לקיום ביטוחים על ידי קבלן שיזכה במכרז.
 • על המשתתף לוודא מראש עם מבטחיו את יכולתו לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. יובהר כי שינויים ו/או הסתייגויות כאמור עלולות לפסול את ההצעה.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.

 

 

 

 

 1. אישורים ומסמכים

 

על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

 

 • המשתתף יציג את מנהל הפרויקט מטעמו אשר יעבוד מול המועצה ויהיה אחראי על ההקמה והניהול של המערך הלוגיסטי והמקצועי הכרוך בביצוע השירותים נשוא המכרז וישמש כמתאם ואיש קשר של המשתתף עם הרשות.

מנהל הפרויקט יהיה אקדמאי בעל תואר ראשון לפחות, בעל ידע והיכרות עם מערכות מידע ממוחשבות וכן בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול ו/או הנחיה של פעילות חינוכיות.

יש לצרף פירוט אודות המנהל, לרבות פירוט ניסיונו וכן תעודות המעידות על השכלתו.

 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות והרשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל”ו- 1976, על שם המשתתף.
 • אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • אם המשתתף היינו עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור תקף ניהול תקין, מטעם רשם העמותות.
 • אם המשתתף הינו עמותה לתועלת הציבור, עליו לצרף להצעתו אישור על רישום המשתתף בפנקס החברות לתועלת הציבור.
 • אישורים מתאמים לגבי רישום המשתתף, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את המשתתף בחתימתם.
 • קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שם המשתתף.

 

 1. הוצאות המכרז

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.

 

 1. תוקף ההצעה

 

הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. שינויים

הרשות רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויבואו בכתב לידיעתם של המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז במייל או פקס לפי מייל או  מספרי הפקס שימסרו על ידם לרשות.

 

 

 1. שמירת זכויות

 

 • כל הזכויות במסמכי במכרז שמורות לרשות והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 

 • מכרז זה הינו מכרז פומבי לקבלת הצעת מחיר למתן הפעלת תוכנית ניצנים.

 

 

 1. תקופת המכרז

 

המכרז יהא בתוקף לתקופה 12 חודשים (להלן “תקופת המכרז“).

 

 

 1. הגשת ההצעה

 

 • הצעות מפורטות, בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במסירה אישית, במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס’ 09/2017 בתיבת המכרזים של רשות.
 • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות במכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

 

 

 1. בחינת ההצעה

 

12.1  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

12.2הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורט לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 

12.3  אין הרשות מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.

 

 

12.4 הרשות לא מחויבת לקבל כל הצעה זוכה שלא נמצאה הצעה נוספת ראויה לזכייה.

 

12.5 הרשות רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, הצעתו והמחירים שכלולים בהצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו לעיל.

 

12.10 ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה ואת ניסיונה של רשות ושל רשויות מקומיות עם המשתתף בעבר.

 

12.11 נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה משתתף במכרז, יהיה זכאי המשתתף שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מרשות, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המשתתף הנ”ל לכל פיצוי אחר,  בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו , כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.

12.12 קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המשתתף ולא משתתף אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המשתתף, מידית עם הודעת רשות , להפסיק את עבודתו על פי החוזה/ים שנחתם/מו עמו במסגרת המכרז . הרשות המזמינה תשלם למשתתף את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה , כפוף לתנאי החוזה, ולמשתתף לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי הרשות, הקשורות למכרז ו/או לחוזה שנחתם בינו לבין הרשות המזמינה במסגרת ו/או כל חוזה אחר שנחתם עמו במסגרת המכרז .

 

 

 1. הודעה על תוצאות המכרז

 

13.1 לכל זוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקס, במייל או בדואר רשום.

משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב,  בדואר רשום , אליה תצורף הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז.

13.2 משתתף שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו במכרז כך שתהא בתוקף לתקופת המכרז. ההארכה תימסר לרשות לא יאוחר מ-14 ימים ממועד ההודעה לזוכה.  לא תיאורך הערבות כאמור , תהא זכאית הרשות לחלט את סכום הערבות שבידה , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית רשות על פי כל דין.

13.3 כמו כן ימציא הזוכה לרשות אישור על קיום ביטוחים, על פי הנוסח שבמסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך 14 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו במכרז.

13.4 מובהר בזאת, כי הרשות תהא רשאית לדרוש מזוכה במכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את מנהל הפרויקט המועסק על ידו בביצוע השירותים במסגרת המכרז, לדרוש ממנו להציג מנהל פרויקט חילופי שמינויו כפוף אף הוא לאישורה והזוכה מחויב למלא אחר דרישתה ללא שיהוי .

13.5 זוכה שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וזוכה שלא יגיש הצעה בנוהל הצעת מחיר ו/או יגיש הצעה החורגת מתנאי נוהל הצעת המחיר ו/או יחזור בו מהצעתו בנוהל הצעת המחיר לאחר הגשתה למעלה מ -3 פעמים במהלך תקופת המכרז , תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה , החל בתאריך שייקבע על ידי רשות בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות רשות על פי כל דין.

13.6 בנוסף לאמור לעיל, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:

 

13.6.1 כשיש בידי הרשות הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

 

13.6.2 התברר לרשות, כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה לרשות עובדה מהותית אשר, לדעת רשות, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 

13.6.3 הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת הרשות היה בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 ימים ממועד ביצועו/ם.

 

13.6.4 מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 60 יום ממועד קביעתו.

 

13.6.5 התברר לרשות כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של רשות.

 

13.7 בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא, רשאית הרשות להגיש את הערבות שבידה לגביה וכן רשאית היא להכריז כזוכה חילופי את המשתתף במכרז שדרוגו היה הבא בתור והזוכה שזכייתו בוטלה כאמור, יפצה את הרשות על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

13.8 אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים ו/או לפצל את השירותים בין מספר קבלנים.

 

 

בכבוד רב,

אוסאמה פאיז זהוה

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב

 

לכבוד

מועצה מקומית בוקעאתא

הנדון: כתב ערבות

 

 

על פי בקשת _________________ ח.פ. ______________________ (להלן-“המשתתפים”) אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 20,000₪ (עשרים אלף ₪ ) וזאת בקשר עם המשתתפים במכרז מס’ 09/2017 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו.

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ”ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ”ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסות לחלק מהסכום הנ”ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ”ל.

 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

ערבות זו תישאר בתקופה עד 30-12-2017 ועד בכלל.

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

דרישה בפקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

תאריך: _______________                                 בנק/חברת ביטוח: _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ג

לכבוד

מועצה מקומית בוקעאתא

 

הצהרת המשתתף במכרז למתן שירות הפעלה תכנית נצילה לגילאי 3 – 4 בגנים

 

אנו הח”מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי במכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי במכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים נשוא המכרז לרשויות המזמינות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקופה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבניכם.

 

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסמכים וקבועים מראש.

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועה במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

שם המשתתף: ______________________

 

כתובת: ______________________ טל: __________________

 

כתובת דואר אלקטרוני: ______________________________

 

 

 

חתימה וחותמת: ________________________

 

 

אישור

 

אני הח”מ ______________ , עו”ד של ________________ (להלן: “המשתתפים”) מאשר בזה כי ביום _____________ חתמו בפני על הצהרה זו ה”ה _______________________ בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל אישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה”ה המפורטים לעיל מחייבת את במשתתף.

 

____________

,עו”ד

 

 

 


 

 

הצהרת המשתתף

(לסעיף 2.1.2 לתנאים להשתתפות במכרז)

 

שם המשתתף: _____________________

תאריך: _______________________

 

היקף הכנסות

הרינו להצהיר כי בשנים 2014 , 2015 ו 2016 (במצטבר), היה למשתתף היקף הכנסות מהפעלת מסגרות חינוך ממלכתי בסך שאינו נמוך מ – 500,000 ₪ לכל שנה.

 

חתימה וחותמת המשתתף ____________________________

 

 

אישור רואה חשבון

לבקשת _________________ (להלן:”המשתתף”) וכראוי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר היקף הכנסותיו בשנים 2014, 2015 ו- 2016 (במצטבר) כמדווח לעיל.

ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ”ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את היקף הכנסות המשתתף בשנים 2014, 2015 ו- 2016 (במצטבר).

 

תאריך: _________________________

בכבוד רב ,

רואי חשבון

(שם,חתימה,חותמת ומס’ רישיון)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט ניסיונו של המשתתף (לפי סעיף 2.1.1 לתנאים להשתתפות במכרז)

 

 

לכבוד:

______________________

מס’ לקוח/ רשות סוג פיקוח (ממלכתי או ממלכתי דתי) תיאור הפעילות (צהרון או קייטנה) מתאריך

(יום/ חודש/שנה)

עד תאריך
(יום/חודש/שנה)
מספר משתתפים עד גיל 12
(כולל)
שם איש קשר מטעם הלקוח טלפון איש קשר מטעם הלקוח
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

א.נ.

 

הנדון: אישור על הפעלת מסגרות חינוך ממלכתי

 

שנת 2014

 

                 

 

 

______________________________

חתימה וחותמת המשתתף

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד:

______________________

מס’ לקוח/ רשות סוג פיקוח (ממלכתי או ממלכתי דתי) תיאור הפעילות (צהרון או קייטנה) מתאריך

(יום/ חודש/שנה)

עד תאריך
(יום/חודש/שנה)
מספר משתתפים עד גיל 12
(כולל)
שם איש קשר מטעם הלקוח טלפון איש קשר מטעם הלקוח
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

א.נ.

 

הנדון: אישור על הפעלת מסגרות חינוך ממלכתי

 

שנת 2015

 

                 

 

 

______________________________

חתימה וחותמת המשתתף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד:

______________________

מס’ לקוח/ רשות סוג פיקוח (ממלכתי או ממלכתי דתי) תיאור הפעילות (צהרון או קייטנה) מתאריך

(יום/ חודש/שנה)

עד תאריך
(יום/חודש/שנה)
מספר משתתפים עד גיל 12
(כולל)
שם איש קשר מטעם הלקוח טלפון איש קשר מטעם הלקוח
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

א.נ.

 

הנדון: אישור על הפעלת מסגרות חינוך ממלכתי

 

שנת 2016

 

               

 

 

 

______________________________

חתימה וחותמת המשתתף

 

 

 


 

 

נתוני מנהל הפרויקט המוצע על ידי המשתתף

(לפי סעיף 5.11 לתנאים להשתתפות במכרז)

 

(לפי סעיף 5.11 לתנאים להשתתפות במכרז)

 

 

שם המנהל:                   מספר זיהוי:    שנת לידה :

 

 

 

 תפקיד אצל המשתתף:

 

 

 

 

 

 

פרטי ההכשרה מועד מתן התואר
                                                               
   
   
   

 

 

 

 

ניסיון:

תאור העבודה מקום העבודה שנות ביצוע העבודה(מ:__ עד:__) היקף כספי של העבודה בש”ח

מס’ שנות בניהול ו/או הנחיה של פעילויות חינוכיות ו/או תוכניות חינוכיות ________ .

 

שם הממליץ תפקיד מספר טלפון נייד מספר טלפון קווי
       
       
       

 

____________________

חתימה וחותמת המשתתף

 

ידע והיכרות עם מערכות מידע ממוחשבות:

____________________

חתימה וחותמת המשתתף

 

 

נספח ח

 

הצעת המשתתף במכרז

 

 

הקצבת משרד החינוך תעשה במודל של תעריף למשתתף בפועל (להלן:”פר ילד”) ותועבר לרשות במסגרת הכללים המפורטים בנספח ח’ המצורף למכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .

 

 

אומדן  עומד על סך : 520 ₪ (חמש מאות עשרים ) (הסכום כולל מע”מ) לכל ילד .

 

להלן אחוז הנחת המציע ליישום הפעילות להפעלת התוכנית בהתאם לתנאים שלעיל __________%

 

להלן הצעת המציע הסופית ליישום הפעילות לאחר ההנחה: ______________ ₪ ( כולל מ.ע.מ (

 

 

חתימה וחותמת המציע …………………………….

 

 

המפעיל מצהיר כי :

 

 

 1. התקורה המוצעת על ידנו להלן כוללת את כל ההוצאות לשם ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכי הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכי המכרז, את המחויבויות הניהוליות הנוספות (מנהל פרויקט, רכז יישובי וכו’), הפעלת מערכת דיווחים, עלויות מנהלה, ביטוחים, ערבויות, עלויות ארגון, תיאום וריכוז כלל הפעילויות הארגוניות בקשר לביצוע השירותים מול אנשי הקשר במוסד החינוך ובעלי התפקידים השונים ברשות המזמינה, ארגון וטיפול ברישום הילדים למסגרות לרבות פרטי התקשרות, גביה מהורים לחשבון הרשות המזמינה, החתמה על הצהרת בריאות לפני תחילת הפעילות, במפורט בתנאי המכרז וחוזה ההתקשרות.

 

 1. ידוע לנו כי הפעלת תוכניות ההעשרה תעשה על פי דרישות משרד החינוך.

 

 

 1. כל מסגרת פעילות של תוכנית ניצנים משכה בפועל יהיה מ : 17.9.17 ועד 28.6.18, לפי 5 ימי פעילות בשבוע – סה”כ 180 ימים ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

 1. ידוע לנו כי הרשות המזמינה תקבע את מאפייני מסגרת הפעילות כאשר התשלום בגין כל מסגרת שתופעל, יתבסס על העלויות המפורטות להלן:

 

 

המתווה החדש להפעלת ניצנים בתשע”ח (דגש על איכות פדגוגית):

 

 • הפעלת התכנית החל מה- 17.9.2017: המשרד יפעיל את התכנית כבר ביום פתיחת שנת הלימודים (תשע’ח).
 • מספר התלמידים הממוצע למסגרת:

 

גני ילדים –15 תלמידים ועד 30 משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בגני הילדים.

 • השתתפות ההורים: העלות החודשית להורים תעמוד על 50 שקלים בלבד.
 • שכר מינימלי ברוטו לשעת עבודה של העובדים במסגרת ניצנים:
 • מורה/מדריך/גננת במסגרת החינוך הרגיל (בגנים ובביה”ס) 60 ₪ לשעה ברוטו לעובדת (המשרד מתקצב 84 ₪ לשעה כול עלויות העסקה ונסיעות).
 • עוזר מדריך/סייעת במסגרות גנים 37 ₪ ברוטו לעובד לשעה (המשרד מתקצב 51.8 ₪ כולל עלויות העסקה ונסיעות).
 • העשרה –  כלל מסגרות “ניצנים” מתוקצבות עבור 1-2 חוגי העשרה בשבוע (בהתאם לעלות ומורכבות החוג). ראוה תקציב בנספחים המצורפים.

יש לעיין באתר משרד החינוך ועפ”י הנחיות לפעול

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/yomale

 

 

 

                                               חתימה וחותמת המציע :____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

נספח  ה’

 

 

נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים

בגין ביצע שירותי הפעלה של תכנית  במוסדות חינוך, לרבות פעילויות חינוכיות ותכני העשרה במסגרת המוסד החינוכי ומחוצה לו עבור מועצה מקומית בוקעאתא (להלן:”הרשות”)

 

                                      במסגרת מכרז מס’09/2017(להלן:”השירותים”).

לכבוד:

מועצה מקומית בוקעאתא

(להלן: “הרשות”)

אנו הח”מ, ___________________ חברה לביטוח בע”מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור_____________________(להלן: “הקבלן”) פוליסות ביטוח אחריות מקצועית, צד שלישי, חבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסות: בגין ביצע שירותי הפעלה של תכנית במוסדות חינוך, לרבות פעילויות חינוכיות ותכני העשרה במסגרת המוסד החינוכי ומחוצה לו עבור מועצה מקומית בוקעאתא (להלן:”הרשות”)

מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי “ביט” הרלוונטיים במועד תחילת הביטוחים.

הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 

 1. ביטוח אחריות מקצועית: מס’ פוליסה: _____________________

 

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך1.000,000 ₪ (מיליון  ש”ח ) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו אחראי על כל הפעולות הקשורות וגם או הכרוכות בך, כמוגדר בהסכם ההתקשרות עם הרשות בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא, לרבות הרשות הנובעת מרשלנות מקצועית.

 

הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

 • שם המבוטח יכלול את שמה של הרשות וגם או עובדיו וגם או כל הבא מטעמו.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הקבלן כנגד הרשות.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של הקבלן, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה בתום לב, לא יפגע בזכותה של הרשות להיפרע או להיות מבוטח ע”פ פוליסה זו בגין אחריותה השילוחית והשיורית.
 • הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר 180 יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע”י הקבלן.
 • הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות 30 יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ביטוח צד שלישי: מס’ פוליסה: _____________________

 

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של -. 7,000,000 ₪ ( שבע מיליון ₪ )  לאירוע  ולתקופה (12 חודשים).

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 • יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.
 • סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.
 • כל נזק שלא ישופה בפועל ע”י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג’.
 • הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 1. ביטוח חבות מעבידים: מס’ פוליסה: _____________________

 

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות/השירותים, בגבולות אחריות של 6,000,000 ש”ח  לתובע ולסך של 20,000,000 ₪לתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים.

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1.    לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2.    הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

3.3. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

4.1.    כל הכיסויים הביטוחים נרכשו ע”י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח”מ).

4.2.    המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיו, נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן.

4.3.    במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 30 (שלושים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף.

4.4.    הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.

4.5.    בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, שימוש בנשק חם או קר , זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה. בטלים ומבוטלים.

4.6.    כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

4.7.    כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ”ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כמנכ”ל הרשות, גזבר הרשות או האחראי על הביטוח ברשות.

4.8.    כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו “ביטוח ראשוני”, המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

4.9.    הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ”כ חובות ה”מבוטח” ע”פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד .במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום מהכספים המיועדים לקבלן.

4.10.  המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע”ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע”ג אישור ביטוחים הרשות לא הייתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים.

4.11.  הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

 

 

 

ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

_______________ _________ _____________ _____________
חתימה וחותמת תאריך שם החותם שם המבטח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ו

 

 

הסכם להפעלת תכנית ניצנים

 

אשר נערך ונחתם ב___________ ביום ____ לחודש _______ שנת

 

בין:

 

מועצה מקומית בוקעאתא

באמצעות מורשה חתימה מטעמה

 (להלן:”הרשות”)

 

מצד אחד,

 

 

לבין: ___________________________

באמצעות מורשה חתימה מטעמה

 

כתובת:____________________________

(להלן: “המפעיל”)

 

                                                                                        מצד שני,

 

                                                                  “המפעיל והרשות יקראו להלן: הצדדים:”

 

 

הואיל: והרשות מעוניינת להפעיל תכנית קיץ במסגרת תכנית “ניצנים” מטעם משרד החינוך ומשרד האוצר, בכדי לתת מענה חינוכי לתלמידים גילאי 3 – 4 (להלן:”:תכנית ניצנים”) .

 

         והואיל: והמפעיל מעוניין להפעיל את תכנית ניצנים העירונית שמטרתה, לקיים פעילויות חינוכיות חווייתיות, לספק פתרון להורים עובדים, וליצור מסגרת מוכרת בטוחה מקצועית וחווייתית עבור התלמידים.

 

        והואיל: והמפעיל מצהיר ומתחייב שיש לו את הידע, היכולת, הניסיון, המשאבים, הכישורים, הכלים, העובדים המקצועיים והמיומנים, על מנת להפעיל את תכנית ניצנים עבור רשות, באופן במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה,

 

        והואיל: ורשות החליטה להתקשר עם המפעיל בהסכם זה להפעלת תכנית ניצנים שתחל ביום 17.9.2017 ותסתיים ביום 28.6.2018 בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זה.

 

 

לפי כך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. כללי
  • המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו על כל חלקיהם והוראותיהם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 • כותרות הסכם זה נערכו הנוחות בלבד, ואינן מהוות כלי עזר לפרשנות ההסכם.

 

 • מוסכם על הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם לאספקת שירותים, ובכפוף לחתימת הצדדים, המפעיל מתחייבת להפעיל את תכנית ניצנים עבור תלמידים בגני ילדים ברשות.

 

 • מוסכם כי תוכנית ניצנים תופעל בהתאם לקריטריונים ותנאים של משרד החינוך המפורטים בנספח ז המצורף למכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 1. תקופת ההתקשרות

 

 • מוסכם על הצדדים כי הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ע”י הצדדים, ועד סיום תקופת הפעילות .

 

 • המפעיל יפעיל את תכנית ניצנים עבור רשות בגנים החל מיום  9.2017  ועד ליום 28.6.2018 כולל, בימים א’-ה’ בין השעות 14:00 עד 16:00(לא כולל ימי שישי ושבת)(להלן: “תקופת הפעילות”).

 

 1. התחייבויות והצהרות הצדדים

 

 • המפעיל מתחייב ו/או מי מטעמו להפעיל בגנים. ברשות את תכנית , אשר תכלול פעילויות חינוכיות ותכני העשרה בהתאם לסטנדרט שנקבע על ידי משרד החינוך.

 

 • המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב להפעיל את תכנית ניצנים במועדים הקבועים בהסכם זה.

למען הסר ספק יובהר כי כל שינוי במועדים אלו יבוצע מראש ובכתב.

 

 • המפעיל מתחייב לרכוש את כל הציוד הדרוש לו ו/או למי מטעמו לשם הפעלת תכנית ניצנים, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

 

 • המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב לתת זכות ראשונית ולהעסיק במסגרת תכנית ניצנים עובדים אשר תבחר המועצה, ומסכימים לתנאים ונהלים של הזכיין לעבוד בתכנית ניצנים).

 

 • המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים לצורך הפעלת תכנית ניצנים. המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לעובדים אלו, ומתחייב בזה לשלם את שכר הרכזים, המדריכות והסייעות עפ”י השכר שהגדיר משרד החינוך.

 

 • המפעיל מתחייב להעסיק עובדים העונים על ההנחיות הביטחוניות של קב”ט משרד החינוך, ועל הקריטריונים הקבועים בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א- 2001. המפעיל מתחייב לדאוג ולוודא כי כל המועסקים על ידו ו/או באמצעותו הינם בעלי אישור משטרה תקף.

 

 • המפעיל מתחייבת להתקשר עם קבלני משנה שיספקו תכני העשרה לתלמידים בתכנית ניצנים.

 

 • המפעיל מתחייב לדאוג לניהול הזנה עבור התלמידים במסגרת תכנית ניצנים בהתאם להחלטת מממשלה שמספרה באתר משרד החינוך 2659.

 

 • הרשות מתחייבת לדאוג לרישום התלמידים לתכנית ניצנים, ולמסור למפעיל את פרטי המוסדות בהם תתקיים תכנית ניצים, לרבות שכבות גיל, מספר תלמידים, מספר עובדים במוסד והכשרתם, לכל המאוחר עד ליום 9.17(רשות תמסור למפעיל מידע על תלמידים בחינוך המיוחד בנפרד מהחינוך הרגיל).

 

 • הרשות תמשיך בתפעול השוטף של הגנים בהם מתקיימת תכנית ניצנים, לרבות הוצאות טלפון, חשמל, מים ,על חשבונה בלבד.
 • הרשות מתחייבת כי מספר התלמידים בכל קבוצה במסגרת תכנית ניצנים יעמוד על פי תקן ודרישת משרד החינוך תלמידים בחינוך הרגיל.
 • התוכנית תופעל רק בגנים בהם ירשמו 15 תלמידים לפחות.
 • מוסכם על הצדדים כי המפעיל אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך הפעלת תכנית נצנים ללא

הסכמת הרשות בכתב.

 

 

 1. התמורה

 

 • בתמורה לביצוע תכנית ניצנים מתחייבת הרשות לשלם למפעיל סך של __________₪ לכל תלמיד למשך כל תקופת הפעילות, וזאת על פי ההנחה שקיבלה הרשות במכרז מהמפעיל

 

 • התמורה תשולם למפעיל “גב אל גב” למשך כל תקופת הפעילות (180ימים ) (להלן: “התמורה”).

 

 • יובהר כי התמורה תשולם למפעיל תוך 30 יום מיום מתן התמורה בפועל לרשות מאת משרד החינוך.

 

 

 • התשלומים יעשו על פי חשבוניות מס ו/או דרישות תשלום שיועברו לידי רשות.

 

 • הצדדים יערכו התחשבנות כספית לאחר סיום שנת הלימודים בתכנית ניצנים, והיתרה תשולם למפעיל לא יאוחר מיום 7.2018 או 30 ימים מיום סיום העברת תשלום ממשרד החינוך ,המוקדם מבניהם.

 

 1. היעדר יחסי עובד מעביד

 

המפעיל והרשות מאשרים, מצהירים ומתחייבים כי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד מעביד וכי מערכת היחסים ביניהם בכפוף להסכם זה, הינה מערכת יחסים של מזמין וקבלן עצמאי.

 

 1. זכויות יוצרים

 

 • הרשות מאשרת כי הובהר לה שזכויות היוצרים בתכנית ניצנים, לרבות מפרטי הפעילות וכל החומרים ו/או המסמכים שיופקו, יוכנו ו/או ייווצרו במסגרת תכנית ניצנים שייכים למפעיל.

 

 • למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים יחולו גם לאחר סיום הסכם זה.

 

 • הצדדים מצהירים ומאשרים כי כל מידע ו/או חומר ו/או תכנים ו/או תכניות שהזכויות בהן היו שייכות לאיזה מן הצדדים טרם מועד החתימה על הסכם זה, יהיו שייכות לאותו צד אף במהלך ביצועו של הסכם זה ולאחריו לכל פרק זמן, והצד האחר לא היה רשאי לעשות בהם כל שימוש שלא במסגרת הסכם זה, אלא לאחר אישור ו/או הסכמה מראש ובכתב.
 1. אחריות וביטוח
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו ומי מטעמו בביטוח ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח חברת מעבידים, ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, אם וככל שרלוונטי לביצוע תכנית ניצנים נשוא הסכם זה.
  • הביטוחים דלעיל יהיו בתוקף במהלך כל תקופת הפעילות במסגרת תכנית ניצנים, והמפעיל מתחייב כי לא יבוטלו ו/או יחול בהם שינוי לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הפעילות מבלי שנשלחה לרשות הודעה על כך בדואר רשום 14 ימים מראש.
  • המפעיל מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע תכנית ניצנים במידה ויקבל אישור הרשות לכך, הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בהסכם זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המפעיל או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה. לחילופין, רשאי המפעיל לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת הביטוחים שלו. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של המפעיל על פי ההסכם ו/או על פי דין.
  • המפעיל מתחייב לערוך במשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים במכרז.

 

 1. שונות
  • לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם הוא נעשה בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים להסכם זה.
  • ויתור של צד להסכם על זכותו לפי הסכם זה במקרה מסוים לא יהווה ויתור על זכות זו בכל מקרה אחר. אי עמידתו של צד להסכם לפי ההסכם לא יהווה ויתור שלו על זכות זו.
  • בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט הקרוב ביותר במחוז הצפון לפעילות ולו תהיה הסמכות הבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
  • כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא לעיל.
  • הודעות על פי הסכם זה תשלחנה בכתב בדואר או בפקסימיליה או תימסרנה במסירה אישית לפי המען המופיע בהסכם זה. הודעה שתישלח בדואר תיחשב כאלו נמסרה תוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח והודעה שתימסר במסירה אישית או תישלח בפקסימיליה תיחשב שנמסרה במועד שליחתה כאמור, אם נמסרה או נשלחה בימי ושעות העסקים המקובלים.

 

הצדדים קראו וחתמו על הסכם זה

 

 

 

אשר נערך ונחתם ב___________ ביום ____ לחודש _______ שנת

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימה:

 

 

 

          מועצה מקומית בוקעאתא                                                                                       המציע

באמצעות מורשי חתימה מטעמה,                                                                   באמצעות מורשי חתימה מטעמו

(להלן:”הרשות”)                                                                                          (להלן :”המפעיל”)

 

 

شاهد أيضاً

schools

אודות מחלקת החינוך

מחלקת החינוך במועצה המקומית בוקעאתא עובדת כגוף אחד אשר מכיל בתוכו את החינוך הפורמלי ביישוב …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *