الرئيسية / מכרז מס’ 01/2017 הצעה למתן שירותי תכנון

מכרז מס’ 01/2017 הצעה למתן שירותי תכנון

מועצה מקומית בוקעאתא

מכרז מס’ 01/2017

הצעה למתן שירותי תכנון עבור תב”ע ותכנון לבינוי מפורט-שכונת הצעירים כפר בוקעאתא

 

1.        המועצה המקומית בוקעאתא מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תכנון מלאים, כולל צוות יועצים כפי שיפורט במסמכי המכרז. המועצה תתקשר בהסכם לביצוע התוכנית עם מציע אחד,שהוא אדריכל ויהיה ראש צוות התכנון ומנהלו ( להן ” המציע “) , ואשר יהיה אחראי בפני המועצה בכל הקשור להצעה זו ובהמשך , במידה ויבחר , לשירותי התכנון במלואם.
2.        את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי המועצה המקומית בוקעאתא בשעות העבודה הרגילות טל – 046981478 תמורת 1500 ₪ , אשר לא יוחזרו בכלל.
3.        ההצעות תוגשנה בצירוף ערבות בנקאית בשיעור של 10% מערך ההצעה     ( כולל מ.ע.מ ), הנקוב במכרז ובתוקף עד תאריך 01.05.2017 , הצעה שלא צורף אליה ערבות בנקאית לא תובא לדיון בכלל.
4.        רשאים להשתתף במכרז אדריכלים רשומים ורישויים כדין לרבות רשומים במשרד השיכון , בעלי ידע וניסיון בתכנון תוכניות דומות, בתכנון ערים , בתהליכים סטטוטוריים, בחוק התכנון והבניה התשכ”ה 1965 ובתקנות שתוקנו לפיו, בנהלי עבודה מול משרד הפנים. בנוסף המציע הינו בעל ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות , משרדי ממשלה ומוסדות תכנון.
5.        שאלות ו/או הבהרות בקשר למכרז זה, יש לפנות למהנדס המועצה מר עאטף פרחאת באמצעות הדואר האלקטרוני atiffarhat@gmail.com  , יש להעביר את השאלות ו/או ההבהרות עד לתאריך 01.02.2017 תשובות תינתנה במרוכז, ותימסרנה לכל המציעים , ויהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, כל מציע יצרף להצעתו את השאלות ואת תשובות חתומות על-ידו.

סיור קבלנים יערך ביום ה’  19.01.2017 שעה : 12:00

6.        המועד האחרון להגשת ההצעות ביום  ה’ בתאריך 02.02.2017 בשעה 15:45 במסירה אישית במשרדי המועצה.
7.        המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה , ואת הזכות לצאת בהזמנה חוזרת להציע הצעות חוזרות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, ו/או לשנות את החוזה בכל שלב לפני או אחרי בחירת החוזה עד לחתימתו הסופית, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כאשר למציעים לא תהיה כלפי הרשות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה.
8.        המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל את המכרז בכללותו או כל חלק ממנו, ולא תהיה למציע הזכות לתבוע ו/או לבקש ו/או לדרוש ו/או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך.

 

                                                                             זהוה אוסאמה

                                                                              ראש המועצה

شاهد أيضاً

طوارئ

مركز الإغاثة والطوارئ

מרכז מל”ח מחוז גליל והגולן                                                                         مركز الإغاثة والطوارئ   מחלקת בטחון ובטיחות במועצה                                                                قسم الأمن …

بيئة

قسم الصحة والبيئة

قياس ثقافة الشعوب وتطورها يبدأ أولاً من نظافتها وحمايتها للبيئة إن أي مجتمع يصبو إلى …

رفاه اجتماعي

قسم الرفاه الإجتماعي

الدُفيئة الأمثل لتقديم الرعاية والدعم المطلوب لكل مُحتاج من كافة الفئات العمرية في بقعاثا من …

دائرة منتصف الملعب

قسم الرياضة

“إذا ما كنت ذا جسم سَليم، فإنَّ العقل في الجسم السَّليم” كما قيل في المثل …

هندسة ومشاريع

قسم الهندسة

أكثرُ من 18 مليوناً من الشواقل تم إستثمارها للبناء، التطوير والبُنى التحتية قسم الهندسة – …

تربية وتعليم

قسم التربية والتعليم

نستثمر كل ما هو أفضل لصالح الطلاب، المدراءوالمعلمين لقد حرصنا طيلة كل السنوات الماضية وسنبقى …

محاسبة وجباية

قسم الحسابات

الأفكار الكبيرة تخاطب فقط العقول الكبيرة، بينما الأعمال الكبيرة تخاطب الجميع إخواني وأخواتي الكرام النظام مبدأ …

مدينة الهندسة والرياضيات والفضاء والروبوتيكا

مدينة الغد – مدينة الهندسة والرياضيات والفضاء والروبوتيكا

مدينة الغد עיר המחר او كما تسمى في قواميس التخنيون עיר , הנדסה , מתימטיקה, …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Accessibility